Latest News

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 11-11-11 en verder..


Auteur: Rob Behr


Wij staan aan de vooravond van het grootste evenement uit de menselijke geschiedenis. Dat waar we allemaal op gewacht hebben en dat door het constante uitblijven tot ongeloof en passiviteit heeft geleid bij velen, is nu nog slechts enkele weken van ons verwijderd.

Velen onder jullie hebben ongetwijfeld de informatie van Carl Johan Calleman gelezen waarin wordt verteld hoe de 9 Maya golven van verandering zich in de tijdsperiode van meer dan 16 miljard jaren hebben ontwikkeld en de mensheid in haar golfbeweging van bewustzijnsverandering steeds verder heeft gebracht tot het punt waarop we nu zijn beland. Carl Johan Calleman kwam na intensief onderzoek tot de conclusie dat de 9e golf afloopt op 28 oktober 2011 en dat als mogelijke conslusie mag worden verondersteld dat, direct na het afllopen van deze 9e golf van verandering en dus van alle 9 totaal, wij het samengestelde effect van deze hele reis kunnen/mogen verwachten, want we zijn er dan immers doorheen en dan is de samengestelde som van alle veranderingen als geheel aanwezig voor de verdere ervaring en/of reis in de tijd van de mensheid.


Maar wat velen nog steeds bezighoudt en tot sceptisme leidt is het feit dat Calleman niet aangeeft wat er na 28 oktober volgt en wat men daarna kan/mag verwachten. De psyche van de mens is complex en wil helderheid. Naast de bewering van 28 oktober die enorm inhakt in de aanname dat de Maya-kalender op 21 december 2012 eindigt en met daar bovenop het behoorlijk verzandde enthousiasme en vertrouwen van velen, maakt het erg lastig om vanuit een volle overtuiging de gedachte te omarmen dat het na 28 oktober zomaar plotseling gedaan kan zijn met de huidige manier van leven omdat we dan alle door de Maya’s opgeschreven en geillustreerde 9 Golven van verandering zouden hebben gehad.  

En dat is waar deze nieuwsbrief over gaat. Ik wil jullie belangrijke verdere informatie geven die onder mijn aandacht kwam en waarvan ik innerlijk weet dat het zo snel mogelijk verder moet naar mijn lezers en met verwijzingen naar de oorspronkelijke teksten waardoor jullie zélf verder kunnen volgen wat nú gaande is.


Waar het allemaal om gaat is het moment van Ascension. Begin jaren negentig werd ik geleid naar het woord Ascension en ontstond er een heftige drang (die nooit meer losliet) om alles maar dan ook alles wat met dat woord te maken had te onderzoeken. Ik deelde de eerste paar maanden de resultaten van mijn onderzoek met enkele vrienden en dat breidde zich uit totdat ik geen andere keuze meer had dan te starten met het 2-maadelijkse blad Ascension. Dat magazine heb ik samen met mijn vrouw Nel gedurende 8 jaren uitgebracht en kreeg daar onbaatzuchtige hulp bij van Inge Kok voor vertalingen vanuit het engels. Ascension had iets magisch en ik kon niet anders dan de informatie met anderen te delen. Ongeveer rond 2004 moest alles stoppen. Het was duidelijk dat de fase van individuele voorbereiding was aangebroken en dat er bescheidenheid naar het werkveld nodig was. Er gebeurde van alles tijdens mijn veranderingsproces en de vraag was steeds ‘wanneer komt de ontknoping en op welke wijze?’

En nu, gisteravond, meldt zich eindelijk de volgende duidelijke impuls aan. De verandering van deze wereld is erg dichtbij en Ascension is een echte mogelijkheid op korte termijn! De eerste groepen kunnen er al over enkele weken doorheen gaan, op of rond 11 november aanstaande, 11-11-11. Dit was weliswaar reeds door sommige channelers gezegd, maar de concreetheid ontbrak.

Voordat ik vertel over wat te gebeuren staat, toch nog even de complexiteit. Oms ons heen gonst het van de berichten over de economie en de financiële situatie van onze maatschappij. Iedereen weet intussen dat er iets moet gebeuren en dat we het oude systeem niet lang meer staande kunnen houden. De verschillen tussen hebzucht en noden worden steeds groter en zichtbaarder. Mensen beginnen wakker te worden en komen op voor hun rechten om een menswaardig bestaan te mogen leven. Daarnaast gonst het al jaren van mogelijke vernieuwingen van het geldsysteem, van bekendmakingen over het bestaan van onze relatie met de Kosmos en de échte rol die we daarin spelen/gaan spelen. En ook dat de zittende macht dit alles wil tegengaan door nog een ‘laatste moment’ greep naar de absolute macht te doen om hun invloed ten opzichte van de mensheid op die manier te garanderen voor langere tijd. Het is dus allemaal best ingewikkeld omdat er op aards niveau niet zoiets is als een definitief allesomvattend projectplan met mijlpalen en waar iedereen achter staat. Het zijn er vele spelers die hun invloed proberen uit te oefenen en dat maakt het niet gemakkelijk.

Maar er is een rode draad waar niemand omheen kan en dat is de kosmische bedoeling voor de aarde en de mensheid. Die bedoeling zal uiteindelijk moeten leiden tot onze verlichting en een verandering van realiteit treedt dan op. Armoede, angst, ‘overleven’, haat, hebzucht en de leugen zullen verdwijnen en vrede, vrijheid, integriteit en waarheid zullen dan onderdeel zijn van een magische nieuwe samenleving gebaseerd op hogere frequenties van bestaan.

Er zijn golfbewegingen en cycli in de Kosmos die leiden tot belangrijke momenten van samenkomst van invloeden die we ook wel poorten van mogelijkheden kunnen noemen. En niet simplistisch te zien, maar als bedoelde momenten van kosmische intelligente aansturing; interventie vanuit het Centrum van het Al van waaruit alles wordt overzien en aangestuurd via de diverse hyrarchiën op diverse niveau’s. Deze Poorten kunnen worden benut voor verplaatsingen tussen niveau’s, densiteiten/dimensies en worden tevens ingezet om veranderingsprocessen te ondersteunen en in gang te zetten.


Op 11-11-11 wacht ons niet een normale poort, maar een van absolute belangrijkheid die de lang verwachtte nieuwe fase gaat inluiden. Ascension is dan mogelijk wanneer je voldoet aan de criteria van de voorbereidingen en gereed bent om er doorheen te gaan.

Dr. Georgi Stankov schrijft er op 5 oktober jl. het volgende over:

Herewith, I inform all my readers, wayshowers, and members of the Planetary Ascension Team (PAT), who have been chosen to help Gaia and Humanity to ascend to the 4th and 5th dimensions at the stargate 11.11.11, that theProcess of Opening of Your Individual Portals has  commenced and is in full sway. You have very little time left to complete your mission as the Moment of Ascension is very near.


“Hierbij informer ik alle lezers, wegvoorbereiders en leden van het Planetaire Ascension Team (PAT), die gevraagd zijn (Red.: voor hun geboorte) om Gaia en de mensheid te helpen te ascenderen naar de 4e en 5e dimensie tijdens de Sterrepoort van 11-11-11, dat de opening van jullie individuele poorten van start is gegaan en volop bezig is. Jullie hebben erg weinig tijd over om jullie missie te voltooien want het Moment van Ascension is erg dichtbij.”

Deze leden van het PAT zullen individuele poorten 'bouwen' en openzetten voor anderen om door de 'Poort' heen te gaan. Deze leden gaan er zelf als laatste doorheen. Dr. Stankov vertelt dat de eerste golf van Ascension zal bestaan uit een aantal millioenen mensen en dat verder iedereen een grote verandering zal ervaren in frequentie en bewustzijn. Voor een groot deel van de mensen zal dat tijdelijk een gevoel van 'shock' kunnen opleveren na deze grootse gebeurtenis. De groep mensen die dan door de Poort is gegaan is dan ook weer 'terug'  en ten dienste van anderen om hun gerust te stellen en verder op weg te helpen. Het gaan door de Poort is in feite een verplaatsing van de ene densiteit naar de andere met de mogelijkheid terug te keren naar je oude densiteit (bij een nieuwe densiteit hoort namelijk ook een andere waarneming/realiteit). Dit is nodig voor de nodige ondersteuning van anderen, natuurlijk met behoud van je nieuwe frequentie, bewustzijn en ge-update fysieke lichaam dat dan in de basis kristallijn is en sneller in staat te schakelen op basis van de impulsen van hogere frequenties die er doorheen zullen stromen.

Ik heb na het lezen van deze informatie de duidelijke impuls gekregen dat ik hetgeen ik begin jaren negentig introduceerde (Ascension) nu naar mijn lezers moet ‘afronden’, want het staat voor de deur en er is weinig tijd over. Ik wil dat doen door deze belangrijke informatie aan jullie door te spelen zodat er bij diegenen onder jullie die de impuls voelen, gerichter kan worden voorbereid op wat voor jou komen gaat. Uit de informatie heb ik begrepen dat de eerste golf van Ascension nu in beeld komt en dat de meeste van die mensen de maanden daarna tot 21 december 2012 de mensheid zullen helpen om ook tot die waarheid en mogelijkheid te komen. Op dat moment van 21 december 2012 zal er een complete uitlijning zijn met het middelpunt van de Galaxy en dan is de mogelijkheid tot ascenderen voor iedereen aanwezig. Het opschonen van je Innerlijke Tuin van Eden zoals genoemd door Cosmic Awareness en Dr. Stankov,  moet dan voltooid zijn en gezuiverd van alles dat samenhangt met negativitieit, angst en duister. Voor de mensen die door Ascension gaan in November of iets later, moet deze zuivering natuurlijk ook al zijn voltooid op het moment van doorgang door de Sterrepoort.

Cosmic Awareness geeft aan dat het volgende effectief is voor het schonen van je Innerlijke Tuin van Eden.
Gebruik de volgende affirmatie terwijl je visualiseert dat je volledig van Licht bent, van binnenuit het Licht bent, uitstraalt en daarvan overtuigd bent.

”I AM THE LIGHT, THE LIGHT I AM”  -  IK BEN HET LICHT, HET LICHT DAT BEN IK

Cosmic Awareness zegt het volgende:

“ ..this Awareness does indeed have an opening message at this crucial time in the history of this world, and in the history of mankind, humankind.  That  the countdown now has begun, the countdown to that event which this Awareness has spoken upon many times before, the event of ascension. That now the energies are such that it is crucial for each and every individual to start to see within themselves that which must be seen and recognized as entanglements or hindrances to one’s growth and development. That it is now time for the final purging, if you will, of those dark energies that may have hooked into one, that may have attached to one’s being.”


“ ..dit Bewustzijn heeft inderdaad een openingsboodschap voor deze cruciale tijd in de geschiedenis van deze wereld en van de mensheid. Dat het aftellen is begonnen, het aftellen tot het moment van de gebeurtenis waar dit Bewustzijn het vele malen over heeft gehad. Deze gebeurtenis van Ascension. Dat nu de energiën van zulk een aard zijn dat het cruciaal is voor iedereen om te beginnen te schouwen in jezelf datgene wat gezien dient te worden en herkend als verbindingen en/of belemmeringen tijdens je groei en ontwikkeling. Dat het nu tijd is voor de definitieve zuivering, als je toestaat.., van de duistere energiën die zich in je kunnen hebben vastgezet en verbonden zijn met je wezen.


Jullie kunnen het volledige bericht
hier lezen. De inleiding is van Dr. Georgi Stankov. Scroll naar ongeveer het midden voor het volledige bericht van Cosmic Awareness.

Dr. Stankov geeft in een van zijn artikelen een uiteenzetting van een mede-onderzoeker over het feit dat 11-11-11 op waarheid berust. Maar belangrijker nog gaat het in dat onderzoek over de ‘lege’ periode die na 28 oktober optreedt en niet door Calleman benoemd wordt. Met deze uitleg komt er plotseling een geheel ander beeld om de hoek kijken waardoor de tijd direct na 29 oktober direct aansluit op 11 november en daardoor het belang van 11 november helemaal tot uiting komt.
Het is uitgelegd in het artikel:

“How the Huge Changes of Gaia and Humanity will occur in the "No-Time" at the Stargate 11-11-11 van Dr. Georgi Stankov, 12 oktober 2011, copyright 2011”.

In het kort komt het neer op de volgende uitleg.

Carl Johan Calleman,
www.calleman.com, heeft in zijn model van de Maya kalendar de 9 golven van verandering waar we als mensheid doorheen gaan en die samen meer dan 16 miljard jaren hebben geduurd in beeld gebracht. De laatste, de 9de die slechts 234 dagen duurt en op 28 okt aanstaande wordt afgerond, geeft de mensheid de mogelijkheid te komen tot de hoogste staat van bewustzijn hier op aarde mogelijk.


Van deze 9 fasen van invloed en verandering is elke volgende fase flink wat korter dan de voorlaatste. Calleman geeft aan dat elke golf 20 keer sneller verloopt dan de vorige. Dit is belangrijk voor de uitleg van hetgeen nu ontdekt is en de verbinding legt tussen 28 okt en  11-11-11. Dr. Stankov beschrijft in de ontdekking van zijn vriend Steve dat als we de periode vanaf 29 oktober zouden beschouwen als een 10e golf (die is niet door de Maya’s genoemd) dan zie je dat bij een 20x versnelling ten opzichte van de 9e golf (de huidige), er iets vreemds duidelijk wordt. Dan zou op basis van die berekening deze zogenaamde 10e golf eindigen op 10 november 2011. Trekken we deze redenering door en we doen alsof er ook nog een 11e golf bestaat, dan begint die 11e golf dus op 11-11-11 (11 november 2011) en duurt volgens het model van 20x sneller (dan de vorige golf) nog slechts 1,11 uur.

Dus, als er nog een 10e en een 11e golf zouden zijn beschreven door de Maya’s, dan zou de 11e golf vallen op 11-11-11 om 1,11 uur. Numerologisch (energetisch dus) klopt dit precies en kan geen toeval zijn, samen tellen we dan 11 keer het getal 1, het meestergetal van een nieuw begin. Hebben de Maya’s dit aan ons overgelaten om er zelf achter te komen?

Feit is dat de 11e golf afloopt na 1,11 uur op 11 november. Dr. Stankov legt verder uit via de wetenschappelijke weg dat er dan het fenomeen van NO-time of Zeropoint optreedt, het zogenaamde nulpunt en de tijd alsware stilstaat.

Hij zegt het volgende:

Now, many of you ask: "How could it be possible that so much should change in such a short period of time, when we barely see any feasible changes for many years and we are tired of waiting?" This skepticism arises from your misinterpretation of linear time versus simultaneity. If the current linear time is eliminated at the stargate 11.11.11, and all the events that are necessary to be introduced on earth to change humanity and Gaia profoundly, are put in place during the "No-Time of the Now", then they will happen  indeed in the blink of an eye.”


“Nu zijn er velen van jullie die vragen hoe het dan mogelijk is dat er zoveel tot verandering kan komen in zo’n kort tijdsbestek, terwijl we al jaren nauwelijks enige haalbare verandering zien en we intussen moe zijn van het wachten? Deze kritische houding komt voort uit misinterpretaties van de verhouding van lineaire tijd ten opzichte van het kosmische principe van gelijktijdigheid. Als de huidige lineaire tijd wordt verwijderd tijdens de Sterrepoort van 11-11-11 en alle gebeurtenissen die nodig zijn om aarde en mensheid op diepgaande wijze te veranderen worden ingezet in het nu-moment van No-time, Zeropoint, dan zal dit allemaal gebeuren in een fractie van een seconde. “  Je kunt deze uitleg
hier nalezen.

Ik denk dat dit genoeg is om op de website van Dr. Georgi Stankov verder te gaan met lezen. De website is in het engels. Voor degenen die het nog niet weten, ga naar ‘Google vertalen’, tik de website van Dr. Stankov in, kies voor engels-nederlands en je krijgt redelijk vertaald nederlands voorgeschoteld. O, lees ook vooral dit net verschenen artikel dat uitlegt wat je moet doen wanneer je door de Poort gaat. Je kunt het hier vinden.

Bron:
Dr. Stankov has written and published numerous books on the General Theory of the Universal Law in science, philosophy, religion, and gnosis (scientific esotericism) since 1997. 

Hij zegt:
“After I ascended on October 13, 2010 to the higher realms, I was asked by the Cosmic Providence for this planet to return back to earth once again, although my soul contract had finished. The reason for this was that humanity was in delay with its awakening, Light Body Process and Ascension I was asked to help Gaia and mankind beyond my contractual duty as a soul in the End Times.”

Website: http://www.stankovuniversallaw.com/news


 


  
A Healing Gift for Humanityalso see Youtube sample below

 

MUSICAL  RAPTURE

June 21, 2011, Solstice

Precious Hearts, I would like to share with you information about a sacred and wondrous musical gift that is being given to Humanity. The Divine Intent of this gift is to assist each of us through the physical challenges we are experiencing as we move through this auspicious time. Please read these words with an open heart and an open mind. We have been longing for the time when Heaven and Earth would come together to assist us in our endeavors to transform ourselves and this planet. This is that moment.

I would like to share a little background about this musical gift. 2011 began with an incredible influx of Light. On December 21, 2010, we experienced the Solstice and a very powerful Full Moon Lunar Eclipse. The synchronicity of these two events occurring at the same time had happened only one other time in the past 2,000 years.  

That Lunar Eclipse took place within two degrees of the Galactic Center which opened a mighty portal of Light from the Core of Creation into the Center of the Earth. The Light of God that poured through that portal initiated incomparable pivotal changes for all Life evolving on this planet.

Once the portal was opened, the Light of God built in momentum until the New Moon Solar Eclipse which took place on January 4, 2011. During that monumental influx of Light, Lightworkers around the world joined hearts with the Company of Heaven and cocreated a NEW Planetary CAUSE of Divine Love. The powerful Light that bathed the planet during that two week period catapulted every atomic and subatomic particle and wave of Life on Earth further up the Spiral of Evolution. This paved the way for a God Victorious 2011 which is a year that the Beings of Light have heralded as “The Transfiguring Year of Rebirth and Renewal.”

On Christmas Day, in the midst of that incredibly powerful influx of Light, our beloved son Joao got sick. On December 29, 2010, he passed away from complications with pneumonia. Joao was 42 years old. He left behind his wife and three beautiful sons. Since his transition, Joao has shared with his Father and me that his time on Earth was complete. He said that he was able to move directly into the Light and that he is now working with Archangel Michael and the Legions of Healing. He said that he will be able to “Gift” Humanity in our service to the Light in ways that he could not accomplish from the physical plane.

When Frederic Delarue, a wonderful French musician, received my e-mail announcing our son's transition into the Light, he said he felt very connect to Joao's soul. Frederic said that he knew Joao was trying to connect to with him and that he needed to be at Joao's Celebration of Life ceremony, which took place on January 8, 2011, in Tucson, Arizona.

Once Frederic made the heart commitment to attend the service in Tucson, Joao began communicating with him. Joao asked Frederic if he would accept the responsibility of receiving a musical transmission that would be a legacy for his family.

Frederic agreed to Joao's request without knowing any of the specifics about the music. After Frederic returned from Joao's Celebration of Life ceremony, Joao began to reveal to Frederic just what this music would be, a Healing Gift for Humanity.

When Frederic Delarue was 12 years old he had a near death experience after which he realized he was given an amazing gift of music. When Frederic was 13 years old the Angelic Music of the Spheres began flowing through his hands as he played people’s soul songs. He just quieted himself, moved his own consciousness aside, and the music of the person’s soul flowed through his hands.

For the next few months after Joao's transition, Frederic said that Joao would come to him and tell him some things about the music and how it was to be distributed. Then, just before Easter, Frederic awoke with a powerful heart prompting to go to France immediately, so he made arrangements and flew to France. During the month of May while he was in France, he went to Rennes-le-Chateau on several occasions. Rennes-le-Chateau is a sacred focus of Mary Magdalene, who is at this time working with Mother Mary and all of the Feminine Aspects of our Father-Mother God to bring to the consciousness of the world the return of the Divine Feminine, our Mother God, or as we have often referred to this Aspect of Deity, the Holy Spirit. Frederic said that when he sat in the church and contemplated the Presence of Mary Magdalene, he had a miraculous experience that transformed his life. He returned home a different person. He knew that his experience with Mary Magdalene was a necessary factor in preparing him to receive Joao’s gift of healing music for Humanity.

During the month of May, while this initiation was occurring for Frederic in France, Mother Mary was assisting every one of us in a miraculous way. Over 40 years ago Mother Mary told us that prior to Humanity’s embodiment this time she had made a covenant with every man, woman, and child on Earth. She said that in the not too distant future, when Humanity was open and receptive to the influx of Divine Love from our Mother God, the Holy Spirit, she would draw us into her Temple of the Immaculate Heart and assist our I AM Presence to expand the Threefold Flame in our heart to its original size. She said that this would greatly enhance our ability to receive and assimilate the frequencies of Divine Love from our Mother God and the 5th-Dimensional Realms of God's Infinite Perfection.

The Threefold Flame in our heart originally enveloped our physical, etheric, mental, and emotional bodies. It was the perfect balance of our Father God’s Blue Flame of Power, our Mother God’s Pink Flame of Divine Love, and the Son and Daughter of God’s Yellow-gold Flame of Wisdom. It was the true reflection of the Holy Trinity. When we fell from Grace we closed our hearts so we would not feel so much pain. This blocked the portal through which our Mother God’s Love entered the world. This caused our Threefold Flame to become imbalanced, which caused us to lose the awareness of our Mother God. Our Threefold Flame eventually shrunk to what we now refer to as the “spark of Divinity” in our hearts. Well, now that we have co created a NEW Planetary CAUSE of Divine Love everything has changed!

This May as we each slept at night, our I AM Presence escorted us into Beloved Mother Mary’s Temple of the Immaculate Heart in the Inner Planes. Within her focus of Light, Mother Mary helped our I AM Presence to expand the Threefold Flame in our heart to its original intensity. This is the fulfillment of the covenant Mother Mary made with each one of us prior to this embodiment.

On June 10th, Frederic sent me an e-mail and said that he wanted to talk to me about Joao’s music. I did not know anything about Frederic’s trip to France and he did not know anything about the gift that Mother Mary was giving to Humanity during the month of May. We talked about those things and he said that since he returned from France, Joao would not leave him alone about the music. He said Joao seemed to feel that there was now an urgency to make this music available to the world. Frederic asked me to ask Joao about the music to be sure that the message he was receiving was correct.

That night I asked Joao about the music and Frederic’s information. Joao said that all was in readiness, and that it was time for this music to be made available to the world. He said for me to let Frederic know that Sunday, June 12th was Pentecost, the day that is celebrated as the Baptism of the Holy Spirit, the Divine Mother, and that there would be a greatly amplified influx of our Mother God’s Divine Love on that day. Joao gave me a quote to include with the music that he would play through Frederic’s hands. This is the title of the music followed by Joao's quote:


MUSICAL  RAPTURE
A Healing Gift for Humanity

Celestial Music from Joao Cota-Robles

through Frederic Delarue

“The frequency of this Celestial Music communicates with the Divine Intelligence of the body at a cellular level raising the consciousness of each cell. As the music soothes and comforts the cells, the body’s natural ability to heal itself is enhanced.

“This sacred music is compatible and works in harmony with every healing modality or medical treatment a person may choose to experience. The music resonates with an additional blessing for everyone who is dealing with any form of cancer.

This music is a gift from On High and it is never to be bought or sold. Please share this information with everyone you feel would benefit from this sacred gift of Celestial Music.”   
Joao Cota-Robles

The next morning Frederic e-mailed me and said, “This is the day.” It was Pentecost. Frederic said that early that morning Dr. Florence Phillips, who was the only Minister to allow him to do his work with the Angelic Music of the Spheres without conditions, passed away from cancer after being in a deep coma.

Right after I received the e-mail from Frederic Joao's Dad called me into the kitchen to see a magnificent White Dove that had flown into our garden. We have lived in our home for 45 years and we have never seen a White Dove in our garden.

Frederic prepared his equipment and turned everything on so that he would be ready. When the time was right, Mary Magdalene expanded her luminous Presence and held Frederic and Joao in the embrace of her radiant Light as Joao played his healing music through Frederic’s hands.

Joao said this music is encoded with frequencies of healing that Humanity has not been able to reach until now. This is being made possible because of the expansion of Humanity’s Threefold Flame, the return of our Mother God, and her monumental influx of Transfiguring Divine Love. He said for Frederic and me to make the highest possible resolution of the music available to Humanity. Otherwise, some of the new healing tones might be missed.

Joao said the Company of Heaven is going to help anyone who wants the music to have access to it through his or her own computer or through the computer of someone they know. He said all is in Divine Order; all Frederic and I need to do is make the music available through the highest possible resolution for anyone who wants to experience it.

The complete CD of “Musical Rapture” is 62 minutes long. You may download this sacred music for FREE from my website:
www.eraofpeace.org  

The FREE mp3 download is also available on Frederic Delarue's website:
www.FredericDelarue.com


To protect the integrity of this Celestial Music, it has been copyrighted in Frederic Delarue's name and all rights are reserved. The music is never to be bought or sold.

We have also produced a 15-minute YouTube video of the music, so you can see what a sample of it sounds like and you can let the members of your family and friends who you feel may be interested in this Healing Gift for Humanity know about the music.http://www.youtube.com/PatriciaCotaRobles

If this link does not work, please copy it and paste it into your browser.

It is not by chance that this Gift of Healing Music is being given to Humanity at this time.

Remember, we are in the midst of one of the most powerful influxes of Light we have ever experienced. This summer the Company of Heaven is standing in readiness awaiting the invitation to intervene in our lives. Powerful celestial alignments are occurring that will help us release and let go of the behavior patterns that have kept us stuck in our dysfunctional human miscreations. This is an incredibly powerful and sacred time. This month we will experience three eclipses and the June Solstice, all of which will provide unique opportunities for Humanity to add to the Light of the world as we pave the way for the unprecedented influx of Divine Love that will be secured in the physical plane through every person's Heart Flame, in August 13-18, 2011. For details about this event you can go to my website and click on the box that says 25th Annual World Congress on Illumination.

Each of these alignments will build on the previous influx of Light which will catapult the Earth and ALL her Life further up the Spiral of Evolution. This will move us a quantum leap toward our ultimate goal of Ascension into the 5th-Dimensional frequencies of Divine Love and Unity Consciousness.

June 1, 2011 - New Moon Solar Eclipse
June 15, 2011 - Full Moon Lunar Eclipse
June 21, 2011 - Solstice
July 1, 2011 - New Moon Solar Eclipse

August 13-18, 2011 - Securing Humanity's newly created Planetary CAUSE of Divine Love in the physical plane of Earth through every person's newly expanded Heart Flame.

Patricia Diane Cota-Robles
New Age Study of Humanity's Purpose
a 501 (c) 3 nonprofit educational organization

http://eraofpeace.org                
       
FAX: 520-751-2981;
Phone: 520-885-7909

New Age Study of Humanity's Purpose
PO Box 41883,
Tucson, Arizona 85717

 


 
De 3 Intelligentie Centra van het lichaam, je Nieuwe Natuur


auteur Rob Behr

Sterke confrontaties en uitdagingen tekenen de dag. Zoektochten intensiveren, nieuwkomers vaak radeloos door de warboel en tegenstrijdigheid van informatie. In je eigen omgeving gebeurt er van alles en de frequentie en aard ervan geven nauwelijks meer een voorspelbaarheid van de stappen daarna. Om je heen is niets meer duidelijk. Het is niet meer zoals je de wereld kende toen het nog gevoelsmatig de mogelijkheid gaf om bij aan te leunen. Veel regelmatiger dan ooit breken er gevoelens van angst
en twijfel bij je uit. Je ziet dat ook terug bij de mensen om je heen. Bij sommigen meer dan bij anderen. Het valt je op dat de dingen in je leven snel beïnvloedt worden door plotselinge situaties en dat anderen ook in dezelfde soort maalstroom terechtkomen van “wat is dit?” Onze wereld is overduidelijk bezig met de grootste verandering ooit!


Sommigen onder ons hebben zich in de afgelopen jaren goed voorbereid op wat komen zou en hebben nu minder te maken met angsten, maar de onzekerheid over wat er staat te gebeuren is bij zowat iedereen aanwezig. Het vraagt om een behoorlijke dosis vertrouwen en de weet dat dit proces een complete ‘make-over’ is die goddelijk wordt aangestuurd en dat we in de fase van diepe reiniging verkeren. Alles komt samen in deze eindfase. De make-over vindt plaats op het individuele vlak, het niveau van volkeren, landen en op het niveau van het wereldwijde machtspel, politiek, sociaal en economisch. Alles heeft ermee te maken omdat de veranderingen geënd zijn op de kosmische wetmatigheid van trilling. We worden continu doorzeefd met golven van hoge kosmische ladingen die binnen het veranderingsproces tot doel hebben om de trilling van alles in deze dimensie te doen veranderen. Op macro niveau betekent dit dat er een bedoeling is om aarde, mensheid en overige levensvormen te helpen om in de hogere trilling te komen die nodig is voor de transmutatie (=verandering van vorm naar lichtlichaam) die we bezig zijn te ondergaan voor onze transitie naar werkelijkheden van hoger bewustzijn. Het zonnestelsel en onze aarde gaan door een kosmische verhoging die net zoals andere delen van de Schepping aan het einde van een cyclus de volgende stap maken in hun evolutie. Wij zijn nu aan de beurt. Alle informatie over onrusten, milieuverandering, het politieke steekspel, maatschappelijke onjuistheden zoals bij de farmacie, bancaire wereld en de bouwwereld komt niet voor niets naar de oppervlakte. Alles dat niet juist is zal veranderen of verdwijnen en wat de mens nog kan dienen zal veranderen om de nieuwe trilling te kunnen dragen.


De gevolgen van deze continu inbeukende golven vanuit de kosmos zijn voor sommigen rampzalig en voor anderen een welkome interventie om nu eens eindelijk deze wereld te zien veranderen. Het betekent echter wel dat iedereen, niemand uitgezonderd, door diepe veranderingsprocessen moet gaan als gevolg van deze invloeden, om opgetrokken te kunnen worden tot de hogere niveau’s van trilling om in gereedstelling te worden gebracht voor het moment
Wanneer de Schepper binnenkomt (klik op de titel voor het artikel). Dan wordt de balans opgemaakt en zal worden bepaald waar je mee resoneert. De uitvoering van deze invloeden kun je ondergaan of tegenwerken. De keuze is individueel. En ja, veranderen kan pijnlijk zijn, maar het maakt je wel tot de persoon die promoveert naar een van de niveau’s van hoger kunnen.

Door de invloeden die al enige tijd behoorlijk aan het stampen zijn, zie je een onstabiliteit ontstaan die verder toeneemt. Je was zelf al aan het veranderen en daardoor kwetsbaar en vaak in twijfel. Het zien van de onstabiliteit om je heen voedt de onzekerheid in je meer en meer en het is moeilijk om nog te weten wat je kunt verwachten en hoe je een eigen positie in het leven moet bepalen. Dit is al een aantal jaren gaande en neemt toe. Je realiseert je dat de wereld aan het veranderen is en erg chaotisch wordt en dat geeft je nog meer onzekerheid omdat je nu door hebt dat je niet op veel van buitenaf meer kunt vertrouwen.

Wat kun je verwachten voor jezelf? Die vraag stellen velen zich dagelijks. In zulke situaties zijn we allemaal een beetje een egoist en denken aan onszelf, het gezin, de toekomst, kortom de manier hoe te overleven en te laveren door alle veranderingen die gaande zijn zonder zelf al teveel kleerscheuren te hoeven oplopen. Vrij logisch vanuit het levensperspectief, maar het zegt ook iets van de programmering van de mens over de wijze waarop wij leven, denken en handelen.
Maar.., teruggaan naar jezelf is goed en mag best beginnen met een vorm van egoïsme, mits je daarna jezelf weet te vinden. Het haalt je focus weg van de onstuimige buitenwereld en dwingt je min of meer om contact te leren maken via je innerlijke kanalen met je ware zelf. Dat is de enige raadgever waar je blindelings op kunt vertrouwen als je daarmee om leert gaan door alle ruis om je heen te verwijderen. De kunst is om dat te doen en tóch op de hoogte te blijven van de veranderingen om je heen. Leer in ‘de wereld’ te zijn, maar niet van ‘de wereld’ te zijn.


Op het grotere speelveld zien we net zoals in ons eigen individuele wereldje dat nu door elkaar wordt geschud, hetzelfde zich afspelen in het groot. Die gebeurtenissen zijn wat verder van je bed wat enigszins minder betrokkenheid geeft, maar tegelijkertijd komen ze steeds dichterbij en besef je ook dat dergelijke situaties in de wereld zoals natuurrampen, zich misschien ook in je directe omgeving kunnen gaan voordoen. Want wij zijn natuurlijk ook onderdeel van dezelfde wereld waarin van alles nu fout lijkt te gaan. Foute boel natuurlijk als dat gebeurt, want weg is dan de resterende stabiliteit en weg is dan je directe invloed op je wereldje. Dat zullen we niet hopen. En wat nu? Want we weten toch niet waar het op uit zal draaien?

Moet je rusteloos afwachten op wat er komt? En hoe kan ik dan mijn leven vormgeven in een maatschappij die geen tekenen vertoont van een stabiele opwaartse lijn? Want als je reeds wakker bent of aan het worden, dan zie je dat deze wereld zich lijkt te bevinden in een politieke warboel van op Russische roulette gebaseerde risico’s, leugens en onwaarachtigheden. En dan herken je de nutteloosheid van dat alles wat om ons heen geënsceneerd wordt en niets te maken heeft met etiek en respect voor het leven. Je merkt ook dat steeds meer mensen de teugels afwerpen van wat op hynoseachtige beïnvloeding van buitenaf lijkt ter beperking van de keuzemogelijkheden op de zoektocht naar alternatieven. Hoera, welkom aan een ieder die dat ervaart, de grenzen van deze slaapwereld heeft bereikt en onmiddellijk ontdekt dat het overschrijden van deze grenzen tevens ook kwetsbaarheid, twijfel en onzekerheid met zich meebrengt.

Eén van de veroorzakers daarvan is het kwijtraken van de zogenaamde stabiliteit die je kende voordat alles in je hoofd aan het veranderen ging. Het was er allemaal al, ook de vele manoeuvres ter beheersing van het spel, maar alles wordt pas zichtbaar wanneer je de grenzen achter je durft te laten. Een andere veroorzaker van twijfel en onzekerheid is het onvermogen om te zien waar het je naartoe brengt en wat je nieuwe mogelijkheden zijn nu je de waarde van alles anders begint in te schatten. Want terwijl je nieuwe stappen begint te maken, zoals het op zoek gaan naar een verbeterde levensstijl, bijvoorbeeld door het aanpassen van je voeding enz., zie je de heer
s
ers van het wereldje dat je achter je probeert te laten van alles in het werk stellen om je afhankelijk te houden, bijvoorbeeld door het creëren van nieuwe regels met een beperkende invloed op nieuwe levensstijlen.

Het te maken hebben met ‘grenzen’ voor de wijze waarop je de realiteit mag beleven (van je wereld zoals je die ervaart) berust op vele soorten factoren van beïnvloeding die samen een geheel vormen om het collectief van mensen samen zoveel mogelijk één wereld te laten beleven. Beïnvloeding betekent tevens dat er anderen zijn die niet vallen onder die condities, maar de besturing in handen hebben en alles overzien. Er is altijd een uitgangspunt en een doel waar naartoe gewerkt wordt en iedereen die zich bevindt binnen dat ‘spel’ van regeltjes en afbakeningen, leeft een beperkte beleving van de mogelijkheden van het levenspotentieel dat tot onze beschikking hoort te staan. Na cycli van een beïnvloede (beperkte) beleving is zo’n samenleving niet anders gewend dan dat wat ze ervaart en zal niet snel komen achter de dingen die voor de massa verborgen worden gehouden. Echte waarheden spreken de gemiddelde persoon dan niet aan en worden vervolgens of als fabeltjes of als samenzweringstheorie afgedaan. Ontkenning is gebaseerd op je mentale toetsing van iets (dat je niet kent) aan de voor jou beperkte werkelijkheid van de dan geldende feiten. Acceptatie van nieuwe informatie, gegevens of situaties is alleen mogelijk wanneer de mentale toetsing niet in de weg zit en er een toetsing plaatsvindt vanuit je hart
, want die werkt op basis van mogelijkheden die voortspruiten uit de oneindigheid, terwijl een mentale toetsing overgeleverd is aan de beperktheid.


Je zou kunnen zeggen dat er 3 soorten bewustzijncentra’s van intelligentie zich in ons lichaam bevinden. Eén in het hoofd, één in het hart en één in het gebied van de Zonnevlecht. Het intelligentie centrum van het hoofd bestaat uit 2 delen die fysiek worden gekenmerkt door een linker en een rechter hersenhelft en die in afgescheidenheid het mentale centrum en het gevoelscentrum vertegenwoordigen. Ze functioneren niet als een geheel en zijn een aardige afspiegeling van het duale van deze wereld waarbij er tegenhangers zijn waaruit we kunnen kiezen of die we kunnen leren samenbrengen tot een eenheid.

D
e condities van onze wereld maken ons vooral mentaal gericht waardoor alles wordt getoetst op basis van
feiten en vanuit de logica. De condities van de maatschappij waar wij aan moeten voldoen, dwingen de individuele persoon in een vorm van strijd om te kunnen overleven. Bij de een is dat meer en bij de ander minder en gebaseerd op de persoonlijke omstandigheden van jezelf en je geliefden. Daar is een dergelijk systeem van een wereld met strikte condities op gebaseerd, ook al realiseren de meeste mensen zich dat niet gezien het in het leven geroepen systeem van democratie waar een ieder zich achter kan verschuilen om naar te wijzen in geval van discussie. Binnen de universele normen en waarden waarop vrijheden gebaseerd horen te zijn, kan dit daarom gezien worden als slechts een beperkte vorm van vrijheid die opgezet is ter ondersteuning van de conditionering van het systeem zelf. Een vorm waarbij de burger haar rechten vrijwillig afdraagt om daarna te ontdekken dat de beheerstructuur van het systeem van dusdanige aard en ingewikkeldheid is, dat een eenmaal afgedragen burgerrecht van keuze niet meer eenvoudig teruggenomen kan worden ookal zou achteraf pas blijken dat de vertegenwoordigers (beheerders) slechts ‘lipservice’ leveren.

Maar het kan dus anders. De individuele persoon kan op andere wijze weer ‘heel’ zijn zonder in strijd te hoeven verkeren. Door jezelf te verheffen naar een andere vorm van ‘in het leven staan’, kom je aan de uitgangspunten die de universele normen en waarden hanteren teneinde levensvrijheid en oneindige levensvreugde te creëren. Wanneer de beide hersenhelften in balans met elkaar komen en de angst en strijd van overleven niet meer aanwezig is en dus niet meer alleen de mentale kant van het brein aanstuurt, dan ontstaat er een samenwerking tussen de logica en het gevoel die zich niet langer laat voeden door twijfel, angst en strijd.

Effecten van conditionering lees je terug in diverse allegoriën uit de oudheid waarbij waarheid wordt vertegenwoordigd door het aanwijsbare; dat wat je ziet in de wereld binnen de grenzen van wat je mag zien, namelijk de schijnwerkelijkheid, terwijl het niets zegt van de échte waarheid, het onbekende, dat wat voor je verborgen gehouden wordt. Een voorbeeld is een kelder onder de grond waar mensen hun hele bestaan in leven zonder contact met de buitenwereld, zonder ramen, zonder licht, zonder technieken die communicatie mogelijk maken. De mensen daar zijn helemaal op zichzelf aangewezen en weten niets af van de grote wereld die begint op enkele meters boven hun hoofd. Ze krijgen iedere dag te eten en zijn zich daarvan bewust maar weten niet waar het vandaan komt en hebben verder geen informatie daarover. Uiteindelijk is dat hun leventje en na al die jaren vraagt niemand zich meer iets af over hun wereld. Licht kennen ze niet, alleen hun donkere wereld. Ze leven omdat ze leven en binnen die conditionering proberen ze er het beste van te maken. Totdat er op een dag een deur wordt opengezet die direct uitkomt in hun ruimte en met de buitenwereld verbonden is. Het licht dat direct naar binnen schijnt verblindt iedereen. De angst slaat toe en de mensen weten niet wat ze nog langer moeten geloven. Ze zijn totaal overdonderd en velen zullen zelfs weigeren om naar ’het licht’ te gaan. In dit voorbeeld hebben de mensen natuurlijk te maken met een extreme en abrupte overgang die geen vorm van voorbereiding heeft gekend en dus is de schok veel groter waardoor velen vanuit de angst waarschijnlijk zullen kiezen om in hun eigen wereld te blijven.

Analoog hieraan in onze eigen situatie is wanneer er nog niet voldoende mensen op aarde zouden zijn voorbereid op bijvoorbeeld een directe kennismaking met andere levensvormen en deze laatsten onverwachts en massaal plotseling de atmosfeer van de aarde binnenkomen met hun schepen, zichtbaar. Dat zou heel veel mensen in de angst kunnen jagen wanneer er niet eerst, zoals we nu al jaren zien, voorbereidingen zouden zijn getroffen. Overal zijn er nu waarnemingen van schepen van buiten de aarde en de regeringen van de grotere landen geven steeds meer informatie vrij. Niet zozeer omdat ze graag een ontmoeting toejuichen, maar vooral omdat niemand hier nog onderuit kan. Het komt eraan en het is slechts de vraag van wanneer.
Logisch gedacht gaat het samen met een bij ons voldoende ontwikkeld bewustzijn voordat zij zich zullen blootstellen aan een volk dat haar eigen soort afslacht omdat er anderen zijn die anders denken of er anders uitzien.


Belangrijk is het nu om omstanders te helpen voorbereiden op de dingen die ze nog niet (kunnen of willen) ‘zien’. De mensen die dat wel kunnen moeten zich beseffen dat het enorm moeilijk is om gaten te prikken in een solide geloof of beleving van werkelijkheid en dus is geduld een belangrijke troef naast vertrouwen en volharding. Werk aan het besef dat het wel of niet hebben van angst bepalend is voor het kunnen samenbrengen van gevoel en denken. Vaak wordt de oorzaak van angst gezocht in het verleden van oude onverwerkte emotionele gevoelens of situaties. En dat oude situaties in balans dienen te worden gebracht is belangrijk, maar angst komt voornamelijk voort uit de afstemming die het individu heeft met de geconditioneerde wereld en dat geldt voor iedereen in meer of mindere mate. Velen hebben instrumenten ontwikkeld om angsten kwijt te raken, maar in feite zijn het instrumenten voor het leren beheersen van de situaties in je leven zodat je angsten leert voorkomen. Wanneer je de verbinding legt tussen het intelligentie centrum van het hart met het intelligentie centrum van het hoofd open je de meest belangrijke verbinding om via innerlijke weg die beperkingen definitief te verhelpen en voorkomen. Maar pas nadat die verbinding succesvol tot stand is gebracht, zal er ook een balans tot stand komen in het intelligentie centrum van het hoofd tussen de beide hersenhelften van de logica en het gevoel.

Dit is de sleutel voor het definitief kwijtraken van angst, twijfel, onzekerheid, ongedurigheid, ongeduld, wispelturigheid, strijd, enzovoorts. Het intelligentie centrum van het hoofd wordt dan een soort informatie katalysator voor het hart waar het echte ‘harte’ denken dan gaat plaatsvinden. Denken met het hart wordt onderschat terwijl het de meest belangrijke factor is om ons te leiden naar de volgende staat van bewustzijn. Wanneer je het proces van ‘denken met je hart’ steeds meer plaats geeft in je dagelijks bestaan en leert toepassen in elke situatie die je tegenkomt en/of aan deelneemt, wordt ook de invloed daarvan steeds krachtiger in al je activiteiten en op je gehele omgeving. Het is tevens ook de trigger voor het op gang brengen van het derde intelligentie centrum dat zich dan uitgenodigd voelt vanwege voldoende draagvlak om een volgende reeks van processen van beschikbare bekwaamheid op gang te brengen. Dat zijn de indalingen van delen van bewustzijn en van positieve invloed vanuit de interdimensionale verbindingen die dan voor je opengaan om gefaseerde downloads van bewustzijn toe te laten.

Zonder het openen van het hart en het toepassen van die trilling in alles wat je doet, zal er géén balans optreden in de processen in het intelligentiecentrum van het hoofd en zal een mentale benadering van angst en twijfel en van strijd en van willen beheersen steeds de overhand blijven nemen. En omgekeerd zal er zonder die balans in het hoofd er géén verbinding kunnen bestaan met het denken vanuit het hart en zal het intelligentie centrum van de Zonnevlecht niet voldoende draagvlak vinden voor de indalingen van meer bewustzijn. Noodzakelijk dus en tegelijk ook simpel, mits je bereid bent je aan die uitgangspunten over te geven.

Maar hoe te leven vanuit je hart? Het is nu veel simpeler om je verlichte weg in te slaan wanneer je dit toepast. Ingewikkelde mysteriescholen en ingewikkelde theoriën zijn niet meer voor de fase waarin wij nu zi
tten. Het is nu taak om zoveel mogelijk voorbereid te zijn en zoveel mogelijk mensen dat ook aan te bieden. Iedereen kan deze keuze maken en wat daarna volgt is afhankelijk van de kwaliteit van de intentie en van de uitvoering van de intentie per individuele persoon. Want leven vanuit je hart vergt natuurlijk wél het een en ander van je. Overall gezegd moet leven vanuit je hart vanuit een volledig positieve levenshouding komen. Fouten mag je maken, maar de levenshouding moet eerlijk en oprecht zijn en altijd gebaseerd op échte waarheid. Weet je die niet, dan kun je kiezen voor te zwijgen en je eerst te orienteren voordat je spreekt of adviseert. Leven vanuit je hart betekent dat je het leven eerbiedigt ongeacht vanuit welke hoek het zich laat zien. Het betekent dat je vantevoren al vergevingsgezind bent, handelt op basis van compassie en iedere situatie vanuit vol begrip laat zijn wat het is zonder er meer van te maken. Maar ook dat je niets doet dat een ander kan beschadigen of in het nadeel kan stellen. Het leven respecteren in alle facetten en tijdens iedere seconde van de dag dient je nieuwe natuur te worden. Het vraagt tevens om in wijsheid om te gaan met alles. De betrouwbaarheid van je voorgenomen bedoelingen, je intentie, kan al gauw schade oplopen door te snel tevreden te zijn met je voortgang en daardoor kleine voordeeltjes toch toe te laten voor jezelf. In deze gaat het om het vraagstuk, hoever ga je met waarheid? Een klein beetje bedriegen is ook bedriegen. Een klein beetje jokken is ook jokken en bang zijn om nee te zeggen is ook jezelf bedriegen. Leven vanuit het hart heeft niets te maken met zweverig liefdevol zijn. Het kan in het begin van je vragen om heel hard je best te doen ervan uitgaande dat je het ook écht meent. Volharden en doorzetten en compassie in alles blijven houden maakt het op den duur je nieuwe natuur.

Het passeren of benaderen van de grenzen van de slaapwereld en het beginnen zien van de schijn en van onwaarheden die al zo lang je leven vorm gaven, is slechts de eerste stap. Maar wel een hele grote. Het is echter direct ook een deur die zich voor je opent om de volgende stappen binnen te treden. Nu begint het allergrootste avontuur ooit voor jezelf en ook zal je ondervinden dat er nog vele anderen zijn die ook die deur zijn binnengestapt en vaak in stilte afwachten op het ontwaken van anderen. Je bent dus nooit alleen in je voortgang.

De weg daarna is kort samengevat de weg van voorbereiding met de mogelijkheid van een grote volgende realiteitsverschuiving voor jezelf in te kunnen gaan. Allereerst was het belangrijk om wakker te worden binnen de slaapwereld. Er is een reden waarom we blind werden gehouden en dat was niet slechts om orde en regelmaat te creëren voor iedereen, maar vooral was het de bedoeling om de mensen niet te snel bewust te maken van het feit dat ze na het ‘wakker worden’ zouden ontdekken dat ze van oorsprong goddelijke wezens zijn die de keuze hebben om wederom in hun kracht te komen wanneer ze na die keuze ook de voorbereiding zouden durven aangaan. Dat is natuurlijk nogal wat en betekent dat als de meeste mensen in het besef daarvan zouden komen, dat het ogenblikkelijk zou zorgen voor de uiteindelijke ineenstorting van de slaapwereld, van de wereld van beïnvloeding. En dat is precies wat de ‘bewakers’ van de condities van de slaapwereld niet willen laten gebeuren omdat hun wereld dan zal ophouden te bestaan. De zeggenschap willen hebben over mensen die niet langer manipuleerbaar zijn is niet werkbaar omdat dergelijke mensen zullen functioneren vanuit hun hogere waarheid en wijsheid en niet beperkt kunnen worden in hun licht en draagkracht.


Wat je nu ziet is dat er velen aan het ontwaken zijn en dat deze oude wereld langzaamaan al aan het instorten is. De voorbereiding voor de volgende stappen hangt af van ieder individu. Samen zal het zorgen voor het op gang brengen van grote vernieuwingen op den duur, maar individueel is iedereen in staat gesteld om te leren leven vanuit het hart. Zodra je bent ontwaakt uit de illusie van de
slaapwereld, is de volgende stap om dat te leren toepassen bij elke handeling en in iedere situatie. Dat is de sleutel. Het is een simpele weg maar eist volharding en plichtsgetrouwe toewijding. Wanneer je altijd oprecht bent en je hart laat spreken en tegelijkertijd bewust bent van de beperkingen om je heen waar je nu na je ontwaken doorheen kunt zien en zal moeten gaan, dan weet je ook dat de oude strijd om te overleven, evenals angst en twijfel, gebaseerd is op de illusie, de schijn dat alles oké is, zoals die wordt getracht in stand te houden door de oude wereld.

Het besef dat een oprecht leven vanuit je hart en een vertrouwen in je goddelijke afkomst de synchronisiteit op je pad zal brengen van gebeurtenissen en dingen die goed voor jou zijn, moet voldoende zijn om je weg te betreden waarbij geduld en volharding je zullen brengen naar groei, hogere begeleiding en voorspoed. Het is een weg van beproevingen, van falen en van successen. Ascension, de weg naar hoger bewustzijn en verlichting, is een moeilijke weg omdat het een weg is die vanuit een lage trilling moet worden opgebouwd. Dat kost tijd omdat het fysieke lichaam een hogere trilling niet in één keer kan
(ver)dragen. Verhoging van trilling verandert je ook op celniveau en kan daarom veel van je vergen. Focus je op het uiteindelijke resultaat en op het feit dat een hogere trilling en hoger bewustzijn passen bij wezens die de klappen van de zweep hebben ervaren en leren dragen in de 3e dimensie. Volharding en doorzetting zijn daarbij troef en zullen op den duur alleen maar vreugde en overvloed opleveren in een nieuwe wereld van gewaarwording die niet simpel voor te stellen is
voordat het doek voor je ogen wordt opgetrokken en je wederom de volgende begrenzing kunt nemen.

We zijn niet alleen in staat om meerdere stappen te maken in de komende tijd, we zullen ervaren dat het tevens de bedoeling is voor aarde en mensheid om daadwerkelijk op z’n minst de volgende grote stap te maken. En dat is tevens de oorzaak voor de vele omwentelingen die gaande zijn, de vele natuurrampen, de opstand
ing
van volkeren tegen hun leiders, enzovoorts. We zijn ver genoeg gekomen en zullen dit proces als een collectief zeker afmaken. Individueel heeft iedereen hierin een eigen keuze. Hoe meer je opengaat en leert leven vanuit je hart en dat ook daadwerkelijk toepast in je omgeving en in je dagelijkse bestaan, hoe meer je jezelf positioneert voor het ingaan van de volgende stap en de halte waar je wenst aan te komen.

Help anderen bij het wakker worden. Dit kan simpel en subtiel door te denken en te leven vanuit je hart en bewust de wereld en de mensen onder te dompelen in de kracht van je liefdevolle betrokkenheid en de wetenschap dat wij allemaal goddelijke wezens zijn en er geen strijd en geen angst hoeft te bestaan. Je helpt al door als voorbeeld te leven en van daaruit aanwezig te zijn terwijl je je innerlijke werk doet en dat wat door je heen komt ongezien laat stromen naar je omgeving.

Heb je nog oude onverwerkte dingen die je denkt mee te dragen? Bedenk dan dat je zelf verantwoordelijk bent om vanuit je goddelijke afkomst hier op eenvoudige wijze een eind aan te maken. Maak je het te groot, dan zal het blijven voortbestaan in jouw beleving van je wereld. Ben je bereid om dank uit te spreken voor alles wat je hebt mogen ervaren, positief of negatief, draag het dan daarna over aan de neutraliserende werking van je goddelijke afkomst, dan hoef je die last nooit meer mee te dragen. Zo eenvoudig is het, vereenzelvig je met je goddelijke afkomst, spreek je ware intentie uit en handel het af zonder twijfel door te bedanken en over te dragen waardoor het mag opgaan in de zee van neutraliteit.


Oneindigheid in liefde,

Rob Behr 

January 19th - 2011
Activation of the Platinum Cosmic LightThrough an act of Divine Compassion, the highly potent Platinum Cosmic Light will sweep the Earth in unstoppable waves, emitting through the frequency harmonic of unity consciousness. Through its very intense penetrating influence, all life will be cleansed, illuminated and resurrected out from the timeline of duality and suffering.


FREE - ACTIVATIONS OF AWAKENING!

 

January 19, 2011

In an unheard of and unprecedented New Year's gift to the world, Jo Dunning will be offering by webinar the very powerful, Activations of Awakening free of charge
This is another of Jo's amazing ways to assist everyone worldwide to begin to live a more prosperous, loving and joyful life.

Be sure your name is on the list of those who will receive the Activations. Register now for this one time only opportunity.

This year, 2011, is our final time of preparation to change our life and our consciousness before the big events of 2012.  Register Here


Who is Jo Dunning? Click here to find out
http://www.tybro.com/

On this website you will find many great CD's and tools to help you through this Transformation and Reality Change of Earth and Humanity.For more than six years, The Miracle Prayer has helped thousands of people face the difficult struggles of life, spiritual growth, and the transitions associated with illness. Through the power of this prayer, we have witnessed miraculous recoveries from cancer; banks suddenly reversing foreclosures, relationship healings, animal healings, removal of demonic forces from churches, and a host of other occurrences that defy rational explanation.

During the past six years, I have carefully monitored the reports that we have received from all over the world concerning the working of this prayer. As you can imagine, this adds up to a great deal of data. However, we have been blessed with a greater understanding of the workings of this phenomena and how we may improve upon its manifestations in the lives of those who employ its power.

The Miracle Prayer Special Edition CD is a direct result of this research. In our effort to create the most advanced, and most effective healing tool known to man, we have upgraded our bestselling recording. The engine that drives the power of the prayer is the power of the Names of God. In the original recording, the Names are alluded to in code form within the prayer.

In this special edition, the actual Names of God are whispered into the matrix of the prayer itself. In ancient times, healers were often called into service when an important official or noble person became ill. The healer would often utilize the power of the Names of God as a tool. Their healings were often quite miraculous. The Miracle Prayer Special Edition CD encodes the Names of God for healing, miracles, and dispelling dark forces into the matrix of the sound file.

We have also discovered a new series of frequency patterns that create a regenerative pattern within the spiritual DNA of the user. Spiritual DNA is the energy analogue of the physical DNA helix. It is a small energy molecule that works in conjunction with the cells of the body to pattern change, growth, and regeneration. The Miracle Prayer affects the spiritual DNA patterns within the body in a very positive manner. The frequency of 528 hz is especially powerful in repairing DNA. A special series of regenerative tones are subliminally embedded into the sound matrix of the special edition. These tones are designed to accelerate the processes of healing, cellular regeneration, and DNA repair.

Recent discoveries in stellar seismography have revealed that each star radiates a complex series of radio waves that may be translated into sound. These sounds resonate throughout the body of the star very much like a heartbeat. Each star has its own characteristic heartbeat. The more evolved the star, the more distinct and resonant its heartbeat becomes.

The energy emanating from the Sun is one of the most powerful and important sources of healing in our system of spiritual practice. We have discovered however, that stars which are older, more evolved, brighter, and larger than our Sun offer more healing power. Embedded within the matrix of The Miracle Prayer Special Edition is the sound matrix of a very advanced, very old, golden yellow giant star.

When I first played the energy of this star I noticed that it created a pleasing almost euphoric sensation in my consciousness. I then looked at the pattern it created in my media player and to my surprise, it formed a perfect six pointed star. I then added The Miracle Prayer to the star energy pattern and played it through my media player. The perfect six pointed star became bigger and began to pulse and rotate. I have never seen this happen before with any of the sounds that I have played over the years. I believe that this star pattern has a profound expansive effect on consciousness. I now play it almost daily. The Miracle Prayer Special Edition CD includes this very special star matrix pattern embedded within the prayer.

In addition to all of these upgrades, I have added a personal blessing for the user of the special edition CD. In this way, each person that hears this edition of The Miracle Prayer, will receive a personal prayer blessing from me. The prayer blessing is subliminally embedded within the matrix of the prayer though you may hear small snippets of it from time to time throughout the recording.
We have strived to make The Miracle Prayer Special Edition the most advanced sound healing tool of its kind. We hope you will enjoy it.Dr Mitchell Gibson Youtube video's The Secret Power
 

 

Ascension Symptoms

 • A feeling of disorientation; not knowing where you are; a loss of a sense of place. You are not in 3D anymore, as you have moved or in the process of moving into the higher realms.
 • Feeling as though you are in a pressure cooker or in intense energy; feeling stress. Remember, you are adjusting to a higher vibration and you will eventually adjust. Old patterns, behaviours and beliefs are also being pushed to the surface. There is a lot going on inside of you.
 • Unusual aches and pains throughout different parts of your body. You are purifying and releasing blocked energy vibrating at 3D, while you are vibrating in a higher dimension.
 • Waking at night between 2 and 4 a. m. Much is going on in your dream state. You can't be there for long lengths of time and need a break. This is also the 'cleansing and releasing' hour.
 • Memory loss. A great abundance of short term memory loss and only vague remembrances of your past. You are in more than one dimension at a time, and going back and forth as part of the transition, you are experiencing a 'disconnect' . Also, your past is part of the Old, and the Old is forever gone. Being in the Now is the way of the New World.
 • 'Seeing' and 'hearing' things. You are experiencing different dimensions as you transition, all according to how sensitive you are and how you are wired.
 • Loss of identity. You try to access the Old you, but it is no longer there. You may not know who you are looking at in the mirror. You have cleared much of your old patterns and are now embodying much more light and a simpler, more purified divine you. All is in order, You are okay.
 • Feeling 'out of body'. You may feel as though someone is talking, but it is not you. This is our natural defence mechanism of survival when we are under acute stress or feeling traumatized or out of control. Your body is going through a lot and you may not want to be in it. My ascension guide told me that this was a way of easing the transition process, and that I did not need to experience what my body was going through. This only lasted a short time. It passes.
 • Periods of deep sleeping. You are resting from all the acclimating and are integrating, as well as building up for the next phase.
 • Heightened sensitivities to your surroundings. Crowds, noise, foods, TV, other human voices and various other stimulations are barely tolerable. You also overwhelm very easily and become easily overstimulated. You are tuning up. Know that this will eventually pass.
 • You don't feel like doing anything. You are in a rest period, 'rebooting'. Your body knows what it needs. In addition, when you begin reaching the higher realms, 'doing' and 'making things happen' becomes obsolete as the New energies support the feminine of basking, receiving, creating, self-care and nurturing. Ask the Universe to 'bring' you what you want while you are enjoying yourself and having fun.
 • An intolerance for lower vibrational things of the 3D, reflected in conversations, attitudes, societal structures, healing modalities, etc. They literally make you feel 'sick' inside. You are in a higher vibration and your energies are no longer in alignment. You are being 'pushed, to move forward; to 'be' and create the New.
 • A loss of desire for food. Your body is adjusting to a new, higher state of being. Also, part of you does not want to be here anymore in the Old.
 • A sudden disappearance of friends, activities, habits, jobs and residences. You are evolving beyond what you used to be, and these people and surroundings no longer match your vibration. The New will soon arrive and feel so-o-o-o much better.
 • You absolutely cannot do certain things anymore. When you try to do your usual routine and activities, it feels downright awful. You are evolving beyond what you used to be, and these people and surroundings no longer match your vibration. The New will soon arrive and feel so-o-o-o much better.
 • Days of extreme fatigue. Your body is losing density and going through intense restructuring.
 • A need to eat often along with what feels like attacks of low blood sugar. Weight gain, especially in the abdominal area. A craving for protein. You are requiring an enormous amount of fuel for this ascension process. Weight gain with an inability to loose it no matter what you do is one of the most typical experiences. Trust that your body knows what it is doing.
 • Experiencing emotional ups and downs; weeping. Our emotions are our outlet for release, and we are releasing a lot.
 • A wanting to go Home, as if everything is over and you don't belong here anymore. We are returning to Source. Everything is over, but many of us are staying to experience and create the New World. Also, our old plans for coming have been completed.
 • Feeling you are going insane, or must be developing a mental illness of some sort. You are rapidly experiencing several dimensions and greatly opening. Much is available to you now. You are just not used to it. Your awareness has been heightened and your barriers are gone. This will pass and you will eventually feel very at Home like you have never felt before, as Home is now here.
 • Anxiety and panic. Your ego is losing much of itself and is afraid. Your system is also on overload. Things are happening to you that you may not understand. You are also losing behaviour patterns of a lower vibration that you developed for survival in
  3D. This may make you feel vulnerable and powerless. These patterns and behaviours you are losing are not needed in the higher realms. This will pass and you will eventually feel so much love, safety and unity. Just wait.
 • Depression. The outer world may not be in alignment with the New, higher vibrational you. It doesn't feel so good out there. You are also releasing lower, darker energies and you are 'seeing' through them. Hang in there.
 • Vivid, wild and sometimes violent dreams. You are releasing many, many lifetimes of lower vibrational energy.
 • Vivid, wild and sometimes violent dreams. You are releasing many, many lifetimes of lower vibrational energy. Many are now reporting that they are experiencing beautiful dreams. Your dream state will eventually improve and you will enjoy it again. Some experience this releasing while awake. My mother commented one day that she believed I was having nightmares in the daytime.
 • Night sweats and hot flashes. Your body is 'heating' up as it burns off residue.
 • Your plans suddenly change in mid-stream and go in a completely different direction. Your soul is balancing out your energy. It usually feels great in this new direction, as your soul knows more than you do. It is breaking your 'rut' choices and vibration.
 • You have created a situation that seems like your worst nightmare, with many 'worst nightmare' aspects to it. Your soul is guiding you into 'stretching' into aspects of yourself where you were lacking, or into 'toning down' aspects where you had an overabundance. Your energy is just balancing itself. Finding your way to peace through this situation is the test you have set up for yourself. This is your journey, and your soul would not have set it up if you weren't ready. You are the one who finds your way out and you will. Looking back, you will have gratitude for the experience and be a different person.


  Ascension Symptomen (Dutch)
 • Veranderende slaap-patronen : Rusteloosheid, hete voeten, twee of driemaal wakker worden per nacht, allerlei tintelingen voelen in je lichaam gedurende de nacht. Voor anderen is de slaapbehoefte verminderd en hebben ze minder slaap nodig.
 • Activiteit ter hoogte van het kruin-chakra : Tintelingen, jeuk, kriebelende gewaarwordingen op de hoofdhuid en langs de ruggegraat. Dit is een opening van de kruinchakra die zich opent voor hogere energieën.
 • Plotse golven van emoties : Plotse huilbuien ; opeens kwaad of droevig worden zonder aanleiding ; een onverklaarbare depressieve bui voelen die dan weer overgaat in een gelukkig gevoel. (emotionele roller-coaster).
 • Oude trauma's of oude energieën komen naar de oppervlakte : Oude pijnen en wonden borrelen naar boven en de mensen met wie je deze thema's dient uit te werken verschijnen weer in je leven, terwijl je al jaren niet meer van ze had gehoord. Emotioneel beperkende koorden en gevoelens van verbittering en wrok vragen om losgelaten te worden.
 • Veranderingen in gewicht : De ene wint enorm aan gewicht, terwijl de andere veel gewicht verliest. Dit heeft te maken met het loslaten/vasthouden van emotionele patronen. Lichamelijk gewicht is namelijk grotendeels verbonden met onze hormoonhuishouding die op zijn beurt door de emoties wordt gestuurd.
 • Veranderingen in eetpatronen : Soms heel rare voedselkeuzes. Je kan plots zin krijgen in dingen die je anders nooit zou eten. Eetgewoonten zijn ook weer grotendeels verbonden met de emotionele schommelingen waar je doorheen gaat.
 • Voedsel-intoleranties en allergieën die je voorheen nooit had : Hoe meer je je opent voor hogere energieën, hoe gevoeliger je energie-systeem zal worden. Je lichaam vertelt je wat het niet langer nodig heeft of wat je niet langer dient.
 • Veranderingen van het gezichtsvermogen : Soms een wazig gezichtsvermogen, het zien van een schittering, kleuren of aura's rond voorwerpen, planten, dieren en mensen. Als je je ogen sluit, zie je niet langer duisternis maar een soort roodheid. Sommigen zien geometrische figuren, lichtflitsen, heldere kleuren of beelden van voorwerpen als ze hun ogen sluiten. Kleuren worden meer "levendig" waargenomen. De lucht lijkt blauwer en het gras lijkt meer levendig groen. Terwijl je gevoeliger wordt, kan je gedaantes of contouren waarnemen in de ruimte, vooral als het bijna donker is. Dit zijn dikwijls je gidsen, engelen of andere onstoffelijke entiteiten.
 • Wijzigingen van het gehoor : Je kan zeer gevoelig zijn voor allerlei geluiden. Ze lijken soms veel scherper, bijna ondraaglijk binnen te komen. Andere symptomen zijn het horen van vreemde klanken, pieptonen of elektronische patronen. Sommigen horen zoiets als het ruisen van water, het gezoem van bijen, huilende of rinkelende geluiden. Weer anderen horen vreemde stemmen in hun dromen, alsof er iemand naast hen staat. Je oren zijn zich aan het aanpassen aan hogere frequenties.
 • Verhoogde smaak- en tastgewaarwordingen : Sommigen kunnen de chemische additieven in voedsel ruiken en proeven als een vieze smaak. Je ruikt en proeft scherper en kan meer genieten van voedsel dat meer levenskracht bevat. Het lijkt alsof je een groter "bereik" hebt. Zelfs de geur van bloemen een eindje verderop kan door sommigen zeer levendig worden waargenomen.
 • Energie-uitbarstingen via de huid : huiduitslag, puistjes, acne, netelroos of gordelroos kunnen voorkomen, ook weer verbonden aan de emotionele schommelingen die je ervaart. Naarmate je je emotionele lichaam uitzuivert (vergeving, loslaten van oude wrok, boosheid of frustraties, enz...) zal je merken dat de huid rustiger zal worden.
 • Periodes van intense energie die ervoor zorgen dat je uit je bed kan springen en in volle actie kan schieten. Deze kunnen dan weer opgevolgd worden door momenten van grote lethargie of vermoeidheid. Deze periodes zijn meestal gerelateerd aan de infusies van hogere frequenties in een bepaalde periode.
 • Veranderingen tijdens het bidden of mediteren : Velen ervaren dat ze zich niet zo gemakkelijk meer kunnen focussen tijdens het mediteren. Anderen laten het "verplicht" mediteren geleidelijk los omdat het leven zelf meer en meer een levende, spontane meditatie wordt.
 • Plotse warmte- of koude-opwellingen : Plots voel je een hitte opkomen van kop tot teen. Anderen krijgen het opeens onverklaarbaar koud (kippenvel). Het zijn manifestaties van intense energieën die het lichaam binnenstromen.
 • Fysieke klachten of ongemakken :

  Hoofdpijn
  Nekpijn
  Rugpijn
  Griepachtige symptomen
  Veranderingen in de spijsvertering
  Spierspasmen of -krampen
  Verhoogde hartslag ; borstpijnen
  Veranderingen in seksuele behoeften
  Stijfheid of pijn van de ledematen
 • Er jonger uitzien : Met het loslaten van oude emoties en beperkende geloofsovertuigingen uit het verleden, voel je je letterlijk lichter in je vel. Zorgen wegen niet meer zo zwaar en je begint er jonger en vitaler uit te zien.
 • Levendige dromen : Soms zijn de dromen zo "werkelijk" dat je verward wakker wordt. Je kan zelfs lucide dromen hebben die je zelf stuurt en controleert. Sommige dromen kunnen mystieke boodschappen bevatten. In sommige gevallen zul je weten dat je eigenlijk niet "droomt" maar dat dat je een ervaring had in andere dimensies of sferen.
 • Gebeurtenissen die je leven een heel andere wending geven : Sterfgevallen, scheiding, job-verandering, ziekten en dramatische omstandigheden. Soms komen ze wel allemaal tegelijkertijd voor. Het is een periode van loslaten van oude banden en gehechtheden en het weer leren terugvallen op je Zelf. Het zijn ook signalen die je willen openen voor gevoelens van liefde en compassie voor alles.
 • Een verlangen om los te breken uit beperkende structuren : Een sterke drang je los te maken van "saaie", beperkende jobs, mensen of situaties. Je hebt een enorme behoefte aan "tijd voor jezelf" en het zoeken van jouw passie. Je wil creatief zijn en je niet langer aan banden willen leggen door anderen. Meer behoefte aan introspectie en alleen-zijn en minder interesse in allerlei sociale activiteiten, feestjes, etc...
 • Creatieve uitbarstingen : Je krijgt allerlei beelden en ideeën door, dikwijls in een hoog tempo. Het lijkt soms dat je geen tijd genoeg hebt om al je ideeën uit te werken.
 • Je hebt het gevoel dat de tijd sneller gaat : Je gewaarwording van "tijd" is veranderd vanwege de hogere vibraties.
 • Gevoelens van wanhoop : Naarmate je verbinding maakt met het eenheids-bewustzijn kunnen golven van wanhoop je overvallen als je teveel aandacht schenkt aan de conflicten en disharmonie in de wereld.
 • Gevoelens van ongeduld : Naarmate je kennis en wijsheid groeit, weet en zie je meer dan diegene die nog niet ontwaakt zijn. Je zou ze graag willen helpen, maar stoot tegen enorm veel weerstand en ongeloof. Ook ervaar je ongeduld omdat je je intenties of doelen zo snel mogelijk verwezenlijkt wil zien. Geef je over aan de Goddelijke Timing...
 • Het gevoel dat je hier helemaal niet thuishoort : Je begint je zo "anders" te voelen dat je soms het idee krijgt dat er niemand anders is die jou begrijpt. Je bent een voorloper op de grote massa en dat geeft je soms het gevoel een "buitenstaander" te zijn. Soms krijg je een sterk verlangen om terug naar "thuis" te gaan. Dit gevoel verdwijnt naarmate je de relatie met je Zelf op de eerste plaats zet en bereid bent jezelf op aarde te manifesteren.
 • Gevoel dat je moet "rouwen" omwille van de oude jij : Een verontrustende gewaarwording dat alles in je leven zo "anders" en nieuw aanvoelt dat je je oude zelf hebt achtergelaten. Het lijkt een beetje op 'sterven' .
 • Dingen en mensen verschijnen op het perfecte ogenblik : Mensen, boeken, films, synchrone gebeurtenissen en voorvallen komen op het juiste moment om je weer een duwtje in de rug te geven. Sommigen lijken negatief maar zijn op dieper niveau altijd positief bedoeld.
 • Lichamelijke desoriëntatie : Soms kan je je erg ongegrond voelen. Je zal ‘ruimtelijk worden uitgedaagd’ door het gevoel dat je beide benen niet op de grond hebt of dat je tussen twee werelden loopt. Terwijl je bewustzijn de overgang maakt in de nieuwe energie, blijft je lichaam soms achter. Breng meer tijd door in de natuur om de nieuwe energie in jezelf beter te gronden. Dit zal eveneens voorbijgaan.
 • Gesprekken met jeZelf : Je zal merken dat je vaker met het Zelf praat. Opeens realiseer je dat je de laatste 30 minuten aan het babbelen bent geweest met jeZelf. Er ontstaat een nieuw niveau van communiceren met jouw wezen en je ervaart nog maar het topje van de ijsberg ten aanzien van deze ‘gesprekken met Zelf’. De gesprekken zullen toenemen, zullen vloeiender gaan verlopen, meer samenhangend zijn en meer inzichten geven. Je bent niet gek aan het worden, je gaat de Nieuwe Energie binnen.
 • Gevoelens van eenzaamheid die gerelateerd zijn aan het feit dat je gidsen vertrokken zijn. Ze zijn bij je geweest op al je reizen in al je incarnaties. Maar nu is het tijd dat ze zich terugtrekken om ruimte te maken, zodat jij die plaats kunt opvullen met je eigen goddelijkheid. Dit gaat ook voorbij. De leegte binnenin je zal opgevuld worden met de liefde en energie van je eigen Christus Bewustzijn.
 • Visioenen, nummers en symbolen waarnemen : Het zien van allerlei symbolen of getallen die plotseling opduiken in je bewustzijn of in de externe wereld. Velen zien bijvoorbeeld regelmatig 11:11 als ze "toevallig" op hun digitale klok of horloge kijken, of andere getallen zoals 22, 33, 555, enz... Deze getallen dienen als onderbewuste trigger voor een dieper ontwaken. Ze bevatten verborgen betekenissen die op onderbewust niveau wordt ontvangen.
 • Elektrische en mechanische storingen : Gloeilampen flikkeren, computers geven vaker storingen, radiofrequenties vallen zomaar weg, enz... omwille van de fluctuerende energievelden
 • Diepere communicatie met planten en dieren : Doordat de liefde en de innerlijke rust meer toeneemt, worden wilde dieren minder bang voor je. Planten beantwoorden je liefde en aandacht meer dan ooit. Sommige dieren of planten hebben een boodschap voor je. Je bent op weg een planten- en dierenfluisteraar te worden.
 • Snellere manifestatie van je intenties : Door de frequentieverhoging vermindert de tijd tussen het plaatsen van intenties en het manifesteren ervan. Je wordt je meer bewust dat jij een schepper bent van je eigen werkelijkheid.
 • Hartritme-stoornissen omwille van een verdere opening van het hartchakra. Het hart brengt zichzelf in een nieuwe balans na een emotionele opruiming. Meestal zijn deze stoornissen onschuldig.
 • Snellere haar- en nagelgroei : Er worden meer eiwitten omgezet in het lichaam.
 • Herinneringen aan jeugdervaringen of vorige levens : Onderdrukte herinneringen aan voorbije of parallelle levens kunnen plotseling opduiken in functie van de algehele integratie van je deelpersoonlijkheden.
 • De linker hersenhelft lijkt minder te functioneren : De linkerkant van je hersenen die staat voor orde, planning, logisch denken, analyserende vermogens, evaluaties, beoordelingen, enz... wordt op lager pitje gezet om de rechter hersenhelft te stimuleren die staat voor psychische vermogens, ruimtelijk zien, het voelen van compassie, het zien van kleuren en energieën, intuïtief weten, enz... Dit resulteert dikwijls in geheugenstoornissen, de woorden niet meer zo goed kunnen vinden, het onvermogen om nog lang te kunnen lezen, moeilijkheden met de lineaire vormen van communicatie (geschreven of gesproken). Soms voel je je wat afgestompt en heb je helemaal geen zin in discussies of welles/nietes gesprekken. Aan de andere kant lijk je meer aangetrokken te zijn tot video's, magazines met foto's, prachtige kunstwerken, muziek, schilderen, dansen, kleuren, tuinieren of andere kinesthetische vormen van expressie.
 • Verlies van je passie : Je kan je volledig ongepassioneerd voelen, waarbij je weinig of geen zin hebt om iets te ondernemen. Dat is OK en het is alleen maar deel van het proces. Gebruik deze tijd om ‘niet-iets’ te doen (‘do no-thing’). Ga geen gevecht met jezelf aan omdat ook dit voorbij zal gaan. Het lijkt op het opnieuw opstarten van je computer. Het is nodig om jezelf even ‘uit te zetten’ voor een korte tijd om de nieuwe geavanceerde software te installeren, oftewel de nieuwe ‘Christus-zaad’-energie.
 • Ontgiftings-symptomen : Op dit ogenblik zal het fysiek lichaam het meest beïnvloed worden en voelen velen fysieke symptomen van pijn in de lage rug, verstoorde spijsverteringssystemen en symptomen van ontgifting. Daarna zal dit alles kalmeren en zal het lichaam het nieuwe energiesysteem gewoon worden en er voordeel beginnen uit te halen. Je laat oude patronen en herinneringen los van hoe het fysiek lichaam zou moeten functioneren en staat de veranderingen toe zodat je een hogere vibratie en meer licht en energie kan vasthouden.
 • Kundalini-ervaringen : Kundalini is een Sanskriet woord, dat "opgerold" betekent. Het duidt op de energie die traditioneel gezien, drie-en-een-half keer opgerold ligt aan de basis van onze ruggegraat. Deze energie, die bij de meeste mensen onbewust blijft, is in feite onze grootste kracht van creativiteit en bewustwording. Kundalini is werkzaam in iedereen en stroomt in lichte mate altijd door ons lichaam. Mensen die spiritueel ontwaken kunnen als gevolg van het verder openen van de kundalini sterke golven van vreugde en dankbaarheid ervaren die zich verder uitbreiden over heel het lichaam.
  Je ziet, zowel geest als lichaam ondergaat een zeer diepgaande metamorfose. Daarom is het uiterst zinvol een levensstijl te creëren waarin je het lichaam de kans geeft om alle oude belastingen los te laten. Zowel op geestelijk maar zeker ook op lichamelijk vlak kun je jezelf in dit loslaatproces zeer goed ondersteunen, zelfs in die mate dat de hogere energieën zich sneller in je fysieke lichaam kunnen "innestelen" en je je aldus veel lichter, vreugdevoller en vrijer kunt gaan voelen.
 


 
www.truespirit.eu

for many tools and health products
  

Verzorgd door True Spirit - 2009 - ©
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 More..

  The Universal Laws 
  The Big Push 
  Shekinah Blue Ray Tr.. 
  Autres Dimensions May 
  Autres Dimensions April 

The Big Push

  Frequency of Free Choice 
  2012 and Beyond 
  Autres Dimensions March 
  Emmanuel Messages 
  Think With Your Heart 

The Arrival of the Timekeepers

  Energetic Synthesis 3-2010 
  Blue Ray - Cosmic Pulse 
  1st & 2nd waves & Bridges 
  The Masters are coming 
  I Am God Unity Consciousness 

Activation of the 6th Step on March 17th

  Think With Your heart 
  Starchild Global feb 2010 
  Autres Dimensions
  Think With Your Heart 
  Something big @ the horizon

  Energetic Synthesis Feb2010 
  Archangel Anael 
  2010, A Powerful Year 
  Energetic Synthesis dec2009 
  Mark Kimmel's Corner 

  Winter Solstice 2009 
  21dec Old Out New In
  Michael: Shock and Awe 
  Celebrating Sacred Spaces
  Incredible Shared Dream

  Moving into New Horizons
  Wilcock-Disclosure Update
  6th Night New Cycle of Time
  Final Maya Calender steps
  The New Earth Movement

  Imminent Breakthroughs 
  Surprises in November 2009? 
  Energetic Synthesis nov2009 
  Are you from the Blue Ray? 
  David Oakford's 'Soul Bared'